NL:

sfeerbeeld VOOR HET KOMENDE JAar

VOLGENS TRENDWATCHERS

Doordat er in de nasleep van Covid-19 veel meer thuis gewerkt wordt is een nood ontstaan om dat op een comfortabele manier te kunnen doen.  Tegelijk groeit de behoefte om dat werken van de rest te kunnen scheiden, niet noodzakelijk door het optrekken van muren.
Binnen één ruimte worden zones afgebakend, o.m. door het verschuiven van meubelen maar ook door te spelen met meubelstijlen en -vormen volgens hun functionaliteit. Een verschillend kleurgebruik per zone is daarbij ook handig.
Het aanpassen van onze woning/interieur aan toegenomen praktische vereisten wordt belangrijker dan het volgen van trends.  Meer dan ooit zal de inrichting een afspiegeling worden van onze persoonlijkheid.

Een rustpunt creëren is belangrijk geworden, wat je het beste doet door een basis te leggen met neutrale kleuren (wit, beige, grijs en zwart) in combinatie met een vrij minimalistische inrichting. Kies dan voor enkele grote kwaliteitsmeubels.
Groentinten zitten ook weer in de lift.  De referentie aan de natuur verhoogt het rustgevoel.  Door de combinatie van groen met roze tinten en gouden accenten, wordt vervolgens een menselijke component toegevoegd en wordt het welzijnsgevoel versterkt.

Voor wie toch liever inspeelt op trends zijn er twee woonstijlen die 2022 gaan kenmerken: Retro enerzijds en Urban jaren ‘90 anderzijds.

Binnen de Retro stijl vallen een aantal sterke kleuren op: terra(cotta), okergeel en blauw. Deze kleuren staan symbool voor evenwicht, veiligheid en geborgenheid.  Gecombineerd met zwart/wit maken ze het interieur boeiend.
De lijnen in dit interieur zijn vooral rond en zacht maar tegelijkertijd ook strak en grafisch. Dit laatste dan vooral toegepast in vloerkleden, accessoires en wanddecoratie.
Door het gebruik van notenhout, glas en velours stralen de meubels een Art Deco sfeer uit.
Het gebruik van veel glas is dus een blijver, net als de toevoeging van vintage vondsten.

De Urban jaren ’90 stijl herkennen we aan felle uitgesproken kleuren, gecombineerd met ruige materialen als beton en staal, of ook met terrazzo.
Het is de stijl van de scherpe en architectonische lijnen.
Graffiti, kunst en grafische elementen als letters, cijfers en lichtbakken voeren de boventoon.

ENG:

SPHERES FOR the coming year

according to trend watchers

Because of the Pandemic,  much more people are working from home and will still do so later on.  Therefore there is more need to do this in a comfortable way. 
At the same time, there is a growing need to separate the workplace from the rest, not necessarily by erecting walls: zones are demarcated within one space, for example by moving furniture but also by playing with their styles and shapes according to their functionality. A different use of color per zone is also useful.
Adapting our home/interior to increased practical requirements is becoming more important than following trends. More than ever, the furnishings will reflect our personality.

Creating a resting point has become important, which is best done by laying a foundation with neutral colors (white, beige, gray and black) in combination with a fairly minimalistic decor. Then opt for some large quality furniture.
Green tones are also on the rise again. The reference to nature increases the feeling of peace. By combining green with shades of pink and golden accents, a human component is added and the feeling of well-being is enhanced.
 
For those who prefer to respond to trends, there are two living styles that will characterize 2022: Retro on the one hand and Urban '90s on the other.
 
Within the Retro style, a number of strong colors stand out: terra(cotta), ocher yellow and blue. These colors symbolize balance, safety and security. Combined with black and white, they make the interior fascinating.
The lines in this interior are mainly round and soft, but also sleek and graphic at the same time. The latter is mainly used in carpets, accessories and wall decoration.
The use of walnut wood, glass and velvet gives the furniture an Art Deco atmosphere.
The use of a lot of glass is therefore a keeper, as is the addition of vintage finds.

The Urban '90s style can be recognized by bright, outspoken colours, combined with coarse materials such as concrete and steel, or also with terrazzo. 
It is the style of the sharp and architectural lines. Graffiti, art and graphic elements such as letters, numbers and light boxes predominate.

MOODBOARDS

NL:
Hierna laten wij enkele MOODBOARDS zien, die u kunnen inspireren om uw interieur te stylen. Ze zijn gebaseerd op het sfeerbeeld zoals hiervoor geschetst. 

Maar natuurlijk, U hoeft dat beeld niet strikt te volgen.   Deze moodboards zijn alleen maar voorbeelden van hoe u het zou kùnnen doen: om u goed te voelen in een interieur moet u daar persoonlijke elementen aan toe voegen (of andere weglaten).   


REVIVAL AUTHENTIC INTERIOR STYLING heeft diverse mooie en interessante objecten ter beschikking, waarvan vele binnen de voorgestelde modellen passen, maar ook nog vele andere.   U vindt ze op de pagina  "DE COLLECTIE".

mood boards

ENG:
Below we will show you some MOOD BOARDS that can inspire you to style your interior. They are based on the atmosphere as outlined above.
But of course, you don't have to follow these proposals strictly. These mood boards are just examples of how you could do it: to feel good in an interior, you have to add (or omit) personal elements. 
 

REVIVAL AUTHENTIC INTERIOR STYLING has several beautiful and interesting objects available, many of which fit within the proposed models, but we offer also many others. You will find them on the page "DE COLLECTIE” (Our Collection). 

MOODBOARD

REDEFINED

Moodboard

REGENCY MODERNE "SOFT"

MOODBOARDS

BLACK IS BEAUTIFUL

OOK IN EEN STRAKKERE ZWART-WIT VERSIE:

MOODBOARD

COUNTRYSIDE